Regisztráció

Ügyfél adatai
A kiválasztott nyelven küldjük meg Önnek a regisztrációjával, valamint a folyószámlájával kapcsolatos információkat.
Székhely Cím
Gépjármű
Gépjármű regisztráció nélkül parkolási és autópálya matrica termékek igénybe vételére nincs lehetőség.
Szerződéses feltételek

A jelen Egyedi Ügyfélszerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-047569, adószám: 24151667 -2-41) mint nemzeti mobil fizetési szervezet (a továbbiakban: „NMFSZ”), valamint a fentebb megjelölt NMFSZ Ügyfél között jön létre a jelen Szerződés szerinti feltételekkel és tartalommal.

A jelen Szerződésben nem rendezett kérdésekben az NMFSZ Ügyfelekre vonatkozó Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat), valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. Amennyiben a Szerződés és az Üzletszabályzat egymásnak ellentmondó vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor a Szerződés szövege az irányadó. A jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel írt fogalmak jelentésének meghatározását az Üzletszabályzat tartalmazza.

A hatályos Üzletszabályzat elérhető a NMFSZ honlapján (www.nemzetimobilfizetes.hu), valamint az ügyfélszolgálati pontokon kinyomtatva megtekinthető, illetve költségtérítés ellenében átvehető.

1. A Szerződés tárgya

A Szerződés alapján az NMFSZ Ügyfél jogosult a Szerződésben meghatározott Szolgáltatások igénybe vételére, azaz az Üzletszabályzat ÜÜSZ/A. mellékletében meghatározott központosított mobil értékesítésű szolgáltatásoknak a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő megvásárlására, a Szerződésben meghatározott díj megfizetése ellenében.

2. A Szerződés hatálya

A Szerződés – a jelen Szerződés 2. pontjában rögzítettek szerint – határozatlan vagy határozott időre jön létre.

3. Díjfizetés

A Szolgáltatásért az NMFSZ Ügyfél által fizetendő díjakat az NMFSZ díjszabása (Üzletszabályzat ÜÜSZ/B. melléklet) tartalmazza. A számlázás és díjfizetés szabályait az Üzletszabályzat 4. fejezete tartalmazza.

Az NMFSZ Ügyfél a mobil fizetési termék díját, a kényelmi díjat és a kapcsolódó díjakat előre feltöltött ügyfélegyenlege terhére fizetheti meg. Amennyiben az NMFSZ Ügyfél által megfizetett összeg, illetve feltöltött egyenleg nem fedezi maradéktalanul az igénybe venni kívánt szolgáltatás díját, a Szolgáltató – felek eltérő megállapodása hiányában – nem engedélyezi a Szolgáltatás további igénybevételét.

4. Az NMFSZ Ügyfél és az NMFSZ felelőssége

Az NMFSZ Ügyfél felelősségére irányadó rendelkezéseket az Üzletszabályzat 10. fejezete, az NMFSZ felelősségére irányadó rendelkezéseket az Üzletszabályzat 9. fejezete tartalmazza.

5. A Szerződés megszüntetése

A Szerződés megszüntetésére az Üzletszabályzat 13. fejezetének rendelkezései irányadók.

6. Egyéb rendelkezések

Az NMFSZ webes felületen keresztül jelszóval védett közvetlen hozzáférést biztosít az NMFSZ Ügyfél részére az NMFR-hez, a jelen szerződés keretében regisztrált rendszámok és telefon hívószámok kezelése érdekében.

Az NMFSZ Ügyfél kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

Szerződő Felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják azon jogukat, hogy bármelyikük jelen szerződést megtámadja arra való hivatkozással, hogy a jelen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne.

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

1. Általános rendelkezések

Az NMFSZ adatkezelői szolgáltatása terén az általa kezelt személyes adatok számítógépes nyilvántartása és feldolgozása megköveteli az adatvédelemi követelmények betartását. Az NMFSZ adatvédelemmel kapcsolatos tevékenysége az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel jár el.

Az NMFSZ az NMFSZ Ügyfél adatait az NMFSZ Ügyfél által megadott és ellenőrzött telefonhívószám alapján tartja nyilván.

2. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban kezelt adatok

Az NMFSZ az NMFSZ Ügyfelek következő személyes adatait kezeli:

 • a) az NMFSZ Ügyfél természetes személyazonosítója közül családi és utóneve, születési helye és ideje,
 • b) az NMFSZ Ügyfél mobiltelefon/telefon hívószáma és érintett szolgáltatással kapcsolatos vagy annak igénybevétele során létrejövő azonosítója,
 • c) az NMFSZ Ügyfél rendszáma, amennyiben ezt az igénybe vett szolgáltatás fajtája megköveteli,
 • d) az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban az NMFSZ Ügyfél mentessége, vagy kedvezménye, azok jogcíme,
 • e) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylatra, a meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényességi időszakra vagy időpontra, továbbá a jogosult lakóhelyére vagy tartózkodási helyére,
 • f) az NMFSZ Ügyfél/számlafizető bankszámla száma,
 • g) számlázási név, cím, levelezési cím,
 • h) gazdasági társaságok esetén cégnyilvántartási adatainak, bankszámlaszámának, adószámának és elérhetőségi adatainak, kapcsolattartójának neve, beosztása, elérhetősége, rendszám(ok), mobiltelefonszám(ok), számlafizető nevének, címének, tárolása,
 • i) az NMFSZ Ügyfél befizetése,
 • j) az NMFSZ Ügyfél egyenlege.

A központosított mobil értékesítésű szolgáltatások eseti igénybe vételére ráutaló magatartással kötött Ügyfélszerződés alapján Szolgáltató a jelen pont szerinti adatokat csak az eseti Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben kezeli.

3. A személyes adatok kezelésének célja

Az NMFSZ az NMFSZ Ügyfelek személyes adatait a következő célok teljesülése érdekében kezeli:

 • a) A nemzeti mobilfizetés közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos feladatok teljesítése
 • b) Az NMFSZ Ügyfél számára számla kiállítása.
 • c) Az NMFSZ Ügyfél egyenleg kezelése.
 • d) Panaszkezelés.
 • e) Esetenként a Díjak beszedése.

4. A mentességre vagy kedvezményre vonatkozó adatok kezelése

A mentességre vagy kedvezményre vonatkozó adatokat az NMFSZ akkor veheti nyilvántartásba, ha az NMFSZ Ügyfél

 • a) az annak a jogcímét megalapozó okmányt az ügyfélszolgálaton bemutatja,
 • b) az okmány hiteles másolatát az NMFSZ számára eljuttatja vagy
 • c) a kedvezményre való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges, a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (Nmftv.) szerinti adatokat az NMFSZ rendelkezésére bocsátja, egyben bizonyítható módon – különleges adat esetén írásban –, a mobil fizetési szerződés fennállásának időtartamára hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményre való jogosultságot az NMFSZ az annak alapjául szolgáló adatokat nyilvántartó hatóságnál, bíróságnál vagy más szervnél ellenőrizze.

Az NMFSZ Ügyfél kérheti az őt megillető mentességre vagy kedvezményre vonatkozó, az Nmftv. szerinti adatainak ellenőrzését és rögzítését az NMFR nyilvántartásában.

1. Adatvédelmi tájékoztató

2. Ügyfelekre vonatkozó szabályzat

Hozzájárulok a Nemzeti Mobilfizetési Rendszerben bevezetett új szolgáltatásról, vagy funkcióról szóló értesítéshez.

* Kötelezően kitöltendő